avangard-pressa.ru

Белорусские литературно-художественные газеты и журналы - Политология

Редакционно-издательское учреждение «Литература и искусство». Учреждено Министерством информации Республики Беларусь в 2002 году. Оно стало своеобразным культурным центром, объединяющим лучшие литературные силы страны.

В состав учреждения входят

1. газета «Лiтаратура i мастацтва» (бел. яз, издается с 1932 г.);

2. общественно-политические и литературно-художественные журналы:

- «Полымя» (бел. яз, издается с 1922 года)

- «Маладосць» (бел. яз, издается с 1953 г.),

- «Неман» (рус. яз, издается с 1945 г.),

- «Бярозка»

- «Вожык»

Сайт:http://www.lim.by

Заснавальнік установы — Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Адрас РВУ "Литаратура и Мастацтва 220034, Мінск, вул. Захарава, 19

«Лiтаратура i мастацтва» - грамцка-паліт. i літ-маст г-та творч.інтэлігенцыі. Выдаецца штотыднёва з 26 лютага 1932г. Наклад 3681 экз.

Першы нумар газеты «Лiтаратура i мастацтва» прыйшоў да беларусаў у няпросты час, а менавiта ў перыяд, калi ўзрост маладой БССР крышку перавалiў за дзесяцiгоддзе. Як мы цяпер добра ведаем — гэта быў складаны i жорсткi перыяд. Але, тым не менш, «ЛiМ» нарадзiўся.

Першы нумар прывiтальным словам блаславiў у свет тагачасны сакратар ЦК КП(б)Б Шаранговiч. Зразумела, што газета, якая абвясцiла сваёй галоўнай задачай «быць вострай зброяй барацьбы за генеральную лiнiю партыi ў галiне лiтаратуры i мастацтва», прайшла разам са сваiмi чытачамi не толькi доўгi, але i складаны шлях. Гартаючы падшыўкi, нельга без хвалявання чытаць нумары «ЛiМа» за 1937—1938 гады, потым — часы хрушчоўскай «адлiгi» ды «перабудовы».

Вядомая не аднаму пакаленню беларусаў, газета стала не толькi крынiцай iнфармацыi пра найважнейшыя падзеi ў лiтаратурным жыццi i мастацкай творчасцi нашых суайчыннiкаў, але i добрым дарадцам па шматлiкiх пытаннях дзейнасцi беларускай творчай iнтэлiгенцыi — лiтаратараў i мастакоў, акцёраў i музыкантаў, навукоўцаў i ўсiх тых, хто неабыякавы да кожнай духоўна-культурнай праявы.

Без перабольшання можна адзначыць, што за гады свайго iснавання «ЛiМ» выправiў у лiтаратуру шмат каго з пiсьменнiкаў, даўно прызнаных майстроў слова не толькi ў нашай краiне, але i далёка за яе межамi. Свае першыя лiтаратурныя творы друкавалi на старонках газеты I. Мележ, I. Шамякiн, В. Быкаў, У. Караткевiч, Я. Янiшчыц, Т. Бондар, А. Разанаў, А. Пiсьмянкоў i многiя iншыя. Думаю, будзе справядлiвым сцвярджэнне, што нiводны беларускi пiсьменнiк не абмiнуў i не абмiнае сваёй увагай «ЛiМ», паколькi надрукавацца ў газеце «Лiтаратура i мастацтва» заўсёды лiчылася за гонар для любога творцы. З поўнай адказнасцю сведчу, што паўнавартасны твор i сёння нiколi ў рэдакцыйным партфелi не залежваецца, а праз газетныя старонкi выходзiць да шырокага чытача, нашага чытача. I даходзiць значна хутчэй, чым праз iншыя лiтаратурныя выданнi.

"Полымя", Лiтаратурна-мастацкі і грамадска-палітычны часопіс.

Выходзіць з 1922 года Выдаецца 1 раз у месяц. ЗАСНАВАЛЬНІК: РВУ “Літаратура і Мастацтва”.

Заснаваны ў снежні 1922 года. У першую рэдкалегію ўваходзілі Цішка Гартны, Змітрок Бядуля, Усевалад Ігнатоўскі і інш. У 1932 годзе на пасаду галоўнага рэдактара быў прызначаны вядомы грамадскі і дзяржаўны дзеяч Платон Галавач. Неўзабаве ён быў адхілены ад рэдактарства, а часопіс пачаў называцца “Полымя рэвалюцыі”. Рэдакцыйны калектыў узначаліў Міхась Лынькоў. На лёсе даваеннага “Полымя” адбіліся ўсе трагічныя падзеі сумнавядомых 30-х гадоў мінулага стагоддзя, якія ўвайшлі ў гісторыю, як гулагаўскія. Хоць гэта ў пэўнай меры і перашкодзіла айчыннай літаратуры загучаць на ўвесь голас, аднак яна не страціла галоўных якасцей — праўдалюбства, умення глыбінна пранікаць у душу народа. На старонках часопіса друкаваліся знакамітыя раманы Кузьмы Чорнага, Платона Галавача, Міхася Зарэцкага; з новымі творамі выступалі Янка Купала і Якуб Колас.

Адрадзіўшыся ў студзені 1945 года, “Полымя” ўзяло курс на духоўнае адраджэнне. Яго аўтарамі станавіліся нядаўнія партызаны і франтавікі. Ішоў наступ новай літаратурнай хвалі. Таленавіта ўспыхнулі імёны Максіма Танка, Аркадзя Куляшова, Пімена Панчанкі, Івана Мележа, Васіля Быкава, Івана Шамякіна...

. “Полымя” сягоння ўзначальвае вядомы паэт, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь імя Янкі Купалы Мікола Мятліцкі (Мікалай Міхайлавіч Мятліцкі).

Галоўны рэдактар Мікола Мятліцкі

"Маладосць", штомесячны літаратурна-мастацкі і грамадска-палітычны ілюстраваны часопіс.

Да 1957 орган ЦК ЛКСМБ, да 1991 ЦК ЛКСМБ і СП БССР, да 2002 СПБ, з 2002 Рэдакцыйна-выдавецкай установы "Літаратура і мастацтва". Выдаецца на беларускай мове ў Мінску з красавіка 1953.

Друкуе творы беларускіх пісьменнікаў -раманы, аповесці, апавяданні, паэмы, вершы, публіцыстычныя, крытычныя і літаратуразнаўчыя артыкулы, рэцэнзіі, матэрыялы на навуковыя, грамадска-палітычныя, гістарычныя тэмы, фотарэпартажы, нарысы пра дзеячаў навукі, культуры, літаратуры і мастацтва, спартсменаў, пераклады з літаратур народаў блізкага і далёкага замежжа. Змяшчае ілюстрацыі і рэпрадукцыі твораў выяўленчага мастацтва. Асвятляе пераважна жыццё, працоўную і творчую дзейнасць беларускай моладзі.

У часопісе друкаваліся Я. Колас, П. Броўка, А. Куляшоў, М. Лынькоў, Я. Маўр, І. Мележ, У. Караткевіч, а таксама В. Адамчык, Р. Барадулін, Я. Брыль, В. Быкаў, К. Кірэеенка, І. Навуменка, П. Панчанка, Б. Сачанка, М. Танк, І. Чыгрынаў, І. Шамякін і інш., бел. мастакі П. Драчоў, А. Кашкурэвіч, М. Купава, А. Марачкін, В. Шаранговіч, Л. Шчамялёў, і інш. Галоўныя рэдактары: А. Кулакоўскі (1953 -- 58), П. Панчанка (1958 -- 66), А. Асіпенка (1966 -- 72), Г. Бураўкін (1972 -- 78), В. Зуёнак (1978 -- 82), А. Грачанікаў (1982 -- 1991), Г. Далідовіч (1991 -- 2002), Р. Баравікова (з 2002).

Часопіс «Маладосць» адно са старэйшых выданняў, заснаванае ў 1953 годзе.

Толькі ў «Маладосці» у свой час друкавалі свае творы Васіль Быкаў і Уладзімір Караткевіч.

На сённяшні дзень «Маладосць» — гэта той часопіс, які адпавядае выданню ХХІ стагоддзя: сучасны дызайн, каляровая ўклейка.

«Маладосць» адкрывае і падтрымлівае маладых аўтараў, але друкуе і творы старэйшых пісьменнікаў, якія вылучаюцца з агульнага літаратурнага працэсу.

«Нёман»,Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

«Нёман» издается с 1945 года.

Учредители издания: Министерство информации Республики Беларусь

Общественное объединение «Союз писателей Беларуси»

Редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство».”

Тираж – 4 162 экземпляров.

Первый заместитель директора — главный редактор Алесь БАДАК

Редакционная коллегия

Раиса Боровикова, Вадим Гигин, Наталья Голубева, Олег Ждан (редактор отдела прозы), Алесь Карлюкевич, Тамара Краснова-Гусаченко, Павел Латушко, Валентин Лукша, Владимир Макаров, Роман Матульский, Александр Коваленя,

Геннадий Пашков, Михаил Поздняков, Елена Попова, Олег Пролесковский, Алесь Савицкий, Юрий Сапожков (редактор отдела поэзии), Анатолий Сульянов, Алексей Черота (заместитель главного редактора), Николай Чергинец

Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Культура і мастацтва"

1. Газета «Культура»

Выдаецца з кастрычніка 1991 года. Заснавальнік — Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь.

Галоўны рэдактар — Людміла КРУШЫНСКАЯ.

Рэдакцыйная калегія: Лілія АНАНІЧ, Уладзімір АРЛОЎ, Наталля АЎДЗЕЕВА, Валерый ГЕДРОЙЦ, Уладзімір ГІЛЕП, Ядвіга ГРЫГАРОВІЧ, Ірына ДРЫГА, Аляксей ДУДАРАЎ, Валянцін ЕЛІЗАР’ЕЎ, Міхаіл КАЗІНЕЦ, Міхаіл ФІНБЕРГ, Юрый ЦВЯТКОЎ, Леанід ШЧАМЯЛЁЎ, Уладзімір ШЧАСНЫ.

Сайт: http://www.kimpress.by

2. Часопiс «Мастацтва»

Часопiс "Мастацтва" Заснавальнік — Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Выдаецца са студзеня 1983 года.

Галоўны рэдактар: Людміла Грамыка.

Рэдакцыйная калегія: Таццяна Арлова, Алеся Белявец, Гаўрыла Вашчанка, Вольга Дадзіёмава, Міхась Дрынеўскі, Інеса Душкевіч, Валерый Жук, Эдуард Зарыцкі, Таццяна Мушынская, Вольга Нячай, Яўген Рагін, Уладзімір Рылатка, Рычард Смольскі, Уладзімір Тоўсцік, Наталля Шаранговіч, Расціслаў Янкоўскі, Аляксандр Яфрэмаў.

АЛЬТЭРНАТЫЎНЫЯ ВЫДАННІ

Часопіс "Аrche" -- альтернативное издание.

Часопіс кніжных аглядаў, інтэлектуальнай аналітыкі і добрай літаратуры

Сайт: http://arche.by/

Cлoвa arche aзнaчae «пepшaпaчaтak», «пepшaпpычынa», «тoe, штo ляжыць y acнoвe». Зaдaннe чacoпica пaд нaзвaй arche пaлягae нe cтoльki ў тым, kaб згpaмaдзiць — злyчыць пaд aднoй cтpaxoй — apтэфakты aйчыннaй нapaтыўнaй пpacтopы, koльki ў тым, kaб дaвecцi яe дa kpытычнaй тэмпepaтypы, kaлi мaгчымым cтaeццa пepaтвapэннe лёдy ў вaдy, вaды ў napy, a пapы ў aгoнь. Taмy нaш чacoпic yзнikae нe aд kaнcтaтaцыi нeзaдaвoлeнacцi чымcьцi, a aд iмпyльcy, ckipaвaнaгa нa пepaтвapэннe, тpaнcфapмaцыю, aд’iнaчaннe. Бo пoчacтy знakшыць aзнaчaлa нe збypыць, пaглyмiць, a, нaaдвapoт, выявiць звapoтны бok pэчaў — нakшae, iншae.

Bыпpaўляючыcя ў дapoгy, мы нe вeдaeм, дзe бyдзe нacтyпнae ўпынiшчa.— Дый гэтa нe тaк вaжнa, тaмy штo ў нaшaй ciтyaцыi нaвaт блykaць вaлeй, чымcя cтaяць нa aдным мecцы. Bыxoдзьцe нaм нacycтpaч. Mы мaeм штo cкaзaць.

Часопіс “Дзеяслоў” – альтернативное издание.

Сайт: http://www.dziejaslou.by/

Рэдакцыя: Барыс Пятровіч (Сачанка) - галоўны рэдактар, Эдуард Акулін, Алесь Пашкевіч - намесьнікі галоўнага рэдактара, Анатоль Івашчанка

Слова ад "Дзеяслова". Шаноўныя чытачы! Гісторыя вучыць нас: — сапраўдная літаратура заўсёды была па-за палітыкай; — сапраўдная літаратура заўсёды была ў апазіцыі да любой улады; — сапраўдная літаратура ніколі не слугавала тым, хто пры ўладзе.

Сёньня беларускіх літаратараў хочуць падзяліць на “сваіх” і “чужых”. “Дзеяслоў” супраць усялякіх падзелаў. “Дзеяслоў” — выданьне адкрытае для ўсіх. У гэтым можна пераканацца па першым выпуску. Усё вартае: таленавітае, адметнае, шчырае, сьмелае — будзе друкавацца на старонках выданьня. “Дзея­слоў” пастараецца не расчараваць ні сваіх сяброў, ні сваіх ворагаў. Крытэрыем для “Дзеяслова” будзе найперш літаратурная вартасьць і якасьць твору, а не палітычная заангажаванасьць. “Дзеяслову” імпануе адзіны неаспрэчны прынцып – служэньне на карысьць роднай Беларусі: жыцьцё кароткае — Радзіма вечная! “Дзеяслоў” лічыць, што захаваньне і разьвіцьцё роднай мовы і культуры найважнейшая задача цяперашніх пакаленьняў беларусаў. Жыцьцё, час выпрабоў­ваюць нас — талерантных і цярплівых — на талерантнасьць і цярплівасьць. Дык будзем жа яшчэ і мужнымі, годнымі нашых продкаў, якія пакінулі нам у спадчыну неацэнны дар — Краіну Беларусь.