avangard-pressa.ru

Бейорганикалық қосылыстарының негізгі кластары - Химия

1 Қай зат сумен әрекеттескенде: а) қышқыл түзеді; б) негіз түзеді?

1. NaCl 2. CaO 3. SO3 4. NH3

2 Мына оксидтердің қайсысы: а) негіздік, б) қышқылдық, в) амфотерлі?

1. SO3 2. CrO 3. P2O5 4. SiO2 5. Cl2O7 6. WO3 7. Mn2O7 8.Mn2O3

3 Мына оксидтердің қайсысы: а) натрий гидроксидімен, б) тұз қышқылы ерітіндісімен әрекеттеседі?

1. Mg 2. SiO2 3. Al2O3 4. NO 5. P2O5 6. ZnO 7.CaO

4 Тек а) қышқылдық, б) негіздік оксидтер қай қатарда орналасқан?

1. Na2O, CaO, MgO 2. Mn2O7, CuO, CrO3

3. SO3, CrO3 4. SO3, CO2, P2O5

5 Қай қатарда тек амфотерлі гидроксидтер орналасқан:

1. Mn (OH)2, Cr (OH)2, KOH

2. Mn (OH)3, Al (OH)3, Zn (OH)2

3. NaOH, Cr (OH)3, Ba (OH)2?

6 Қай элементтер: а) негіздік б) қышқылдық в) амфотерлі

1. В 2.S 3. Ba 4. Ca 5. Al 6. N оксид түзеді?

7 Қай қосылыстың ерітіндісі арқылы көмір қышқыл газы (СО2) өткенде реакцияның жүргендігін бақылауға болады?

1. NaOH 2. Ca(OH)2 3. HCl

8 Қай қосылыстар жұптары өзара әрекеттеседі?

1.CO, NO 2. CO2, HCl 3. NO, O2 4. CaO, H2O

9 Калий гидроксиді заттардың қайсысымен әрекеттеседі?

1. Na2O 2. CaO 3. SO3 4.BaSO4 5.CuSO4

10 Қай металдың гидроксиді қыздырғанда айырылады?

1. NaOH 2. Cu(OH)2 3. Ba(OH)2

11 Күкірт (VI) оксидін кептіру үшін қай затты пайдалануға болады:

1. Ca(OH)2 2. NaOH 3. H2SO4(конц) 4.P2O5 - ?

12. Қай гидроксид негіздік тұз түзе алады-?

1. КОН 2. Ва(ОН)2 3. NH4OH 4.Cr(OH)3 -?

13. Қай қышқыл қышқылдық тұз түзеді?

1.H3PO4 2.CH3COOH 3.HCrO2 4.H2SO4

14 Оксидіне су қосу арқылы

1.Zn(OH)2 2.NaOH 3.Cu(OH)2 4.H3PO4

15 Металдың қайсысы сұйық күкірт қышқылы ерітіндісімен әрекеттеседі?

1. Ag 2. Fe 3. Cu 4.Pt-?

16 Сутегі қай реакция нәтижесінде түзіледі?

1. Zn + HNO3 сұйық

2 Al + NaOH

3. Fe + HNO3 конц

4. Zn + H2SO4 cұйық

17 Күкірт қышқылын бейтараптау үшін қосылыстардың қайсысын пайдалануға болады?

1. натрий гидрокарбонаты

2. магний оксиді

3. натрий гидроксиді

4. натрий гидросульфаты

18 Алюминий гидроксидін қай реакция көмегімен алығу болады?

1. AlCl3 + NaOH

2. NaOH + AlCl3

19 Қай тұз айырылығында әрі негіздік, әрі қышқылдық оксид түзе айырылады?

1.CrCO3 2. NH4NO3 3.NaNO3 4.KClO3

20 Қай заттар жұптарының ерітінділері бір мезгілде бола алмайды?

1. AgNO3, KCl 2.Ca(OH)2, CO2 3.KNO3, Na2HPO4 4.NaCl,MgSO4

21 Күкіртті сутегіні құрғату үшін мына заттардың қайсысын пайдалануға болады

1. CaO 2.KOH 3.P2O5 4.H2SO4(конц)?

22 Ылғалды фенофтолеин қағазы қай газдың әсерінен түсін өзгертеді?

1.NO2 2.NO 3.NH3

23 Қай заттың формуласы қате жазылған

1. Cr(HSO4)3 2.(CaOH)3PO4 3.(AlOH)2CO3?

24 Қай заттардың жұптары өзара әрекеттеседі?

1.CO2,H2SO4 2.SO2,KOH 3.CO2BaO 4.P2O5,CO?

25 Қай оксид сумен әрекеттеспейді

1.Na2O 2.BaO 3.SiO2 4.SO3?

26 Көмір қышқыл газын қай зат көмегімен кептіруге болады

1.NaOH 2.P2O5 3.CaCl2(сусыз) 4.Ca(OH)2?

27 Мына заттардың қай жұптары бір-бірімен әрекеттеседі?

1.MgO,KOH 2.Cu(OH)2,ZnO 3.Al2O3,HCl 4.AgCl,H2SO4

28 Калий гидроксидімен мына металдардың қайсысы әрекеттеседі

1.Ag 2.Cu 3.Mg 4.Al-?

29 Мырыштың гидроксохлориді мына заттардың қайсысымен әрекеттеседі

1.NaOH 2.HCl 3.Zn(OH)2-?

30 Сутегін алу үшін қай заттарды әрекеттестіру қажет?

1. Cu + HNO3 c 2. Cu + HNO3

3. Zn + H2SO4 c 4. Cu + H2SO4

5. Cu + H2SO4c 6. Zn +H2SO4